Email Instagram Youtube

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETŐ

Üdvözöljük Önt Honlapunkon!

Az adatkezelési folyamataink átláthatósága érdekében készítettük el jelen adatkezelési tájékoztatót, amit folyamatosan frissítünk, hogy mindig naprakész és pontos információkat nyújthassunk az egészségügyi és fürdőszolgáltatást igénybe vevők részére arról, mi és miért történik a részünkre átadott személyes adatokkal.

Ebből a tájékoztatóból megismerheti, hogy a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdővel való kapcsolata során, pontosan ki kezeli az Ön adatait, miért kezeli azokat és azt is, hogy milyen jog alapján kezelhetik ezeket a személyes adatokat. Információkat nyújtunk arról, hogy kik férhetnek hozzá az Ön adataihoz és miért. Megismerheti milyen jogai vannak és azokat hogyan érvényesítheti.

Szolgáltatásaink igénybevétele, használata során az érintettek személyes adatokat juttatnak el hozzánk. Ezek a személyes adatok szükségesek szolgáltatásaink nyújtásához, így a legtöbb esetben a fürdő igénybevétele és az egészségügyi ellátás teszi jogszerűvé az általunk végzett adatkezelést.

Az Adatkezelő a tudomására jutó személyes adatokat mindenkor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Info tv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.), az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek és a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli.

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására. Az aktuális állapotú tájékoztatás folyamatosan elérhető a: http://wwwerzsebetfurdo.morahalom.hu címen. Amennyiben az érintett a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi az Adatkezelő szolgáltatásait, az a Tájékoztató módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

A jelen Tájékoztató nem terjed ki olyan honlapok adatkezelésére, melyekre a Weboldalon elhelyezett hivatkozás vezet, valamint az olyan személyek adatkezelésére, amelyeknek az Adatkezelő a személyes adatokat továbbítja.

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeli a közvetlenül az érintettektől gyűjtött és a más adatkezelőktől kapott személyes adatokat is. Ha jogos érdekeink érvényesítése miatt végzünk adatkezelést, akkor az adatkezelést megelőzően minden esetben érdekmérlegelési tesztet végzünk.

A szolgáltatásaink sikeres teljesítése érdekében bizonyos esetekben harmadik félnek is továbbítjuk az adatokat, (például informatikai rendszert üzemeltető partnereinkhez, kormányzati adatbázisokba). Hasonlóan elkerülhetetlen az adatok használata jogi kötelezettségeink teljesítéséhez (például jogszabály írja elő, hogy számlát kell kiállítanunk vásárlóinknak és ezekhez a számlákhoz a könyvelőnk is hozzáférhet, illetve állami szervezetek informatikai rendszereiben rögzítjük az adatokat,).

A szolgáltatásaink biztosítása során kötelezettséget vállalunk arra, hogy az általunk végzett adatkezelés minden esetben a jelen tájékoztató dokumentumban leírtak szerint és a hatályos jogszabályoknak megfelelve történik.

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, amelyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 1. 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 2. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 3. 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 4. 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
 5. 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről szóló (EAVT);
 6. az 1997. évi CLIV. törvény egészségügyről (továbbiakban Eü.tv.);
 7. 62/1997. (XII.21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről (továbbiakban: R.);
 8. 2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban: Szt.)


2. KI AZ ADATKEZELŐ?

A szolgáltatásaink igénybevétele és épületeink, rendezvényeink látogatása során Ön személyes adatokat közöl velünk. Mi jogi megfogalmazásban adatkezelőként végezzük az Ön személyes adatainak a kezelését a törvényektől ránk ruházott kötelezettségként mi határozzuk meg az adatkezelés céljait és eszközeit.

 • Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő
 • Székhely és levelezési cím: 6782 Mórahalom, Szent László park 4 .
 • Telefon: +3662/281-039
 • E-mail: furdo@morahalom.hu
 • Vezető: Farkas Gábor

3. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő a GDPR 37. cikke alapján az adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kötelezett, de az érintettek személyes adatainak védelme érdekében a fenntartó megbízásában lévő tisztviselőt bízta meg. Maxentrop Kft, címe: 7174 Kéty, Petőfi u.2/A, e-mail: dpo@maxentropia.hu

4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA ÉS JOGALAPJA

A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ezért szeretnénk megismertetni Önt azokkal az adatkezelési, illetve adatfeldolgozási folyamatokkal, amelyeket szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatban alkalmazunk. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk Önt, hogy mit teszünk adatai védelme érdekében és milyen adatokat, milyen célból rögzítünk. Személyes adatokat kizárólag jogszerűen, tisztességesen, az ügyfeleink számára átlátható módon kezelünk.

Csak egyértelmű céllal gyűjtünk adatokat, amiről tájékoztatjuk is az érintetteket.

Soha nem gyűjtünk több adatot, mint amire szükség van a cél eléréshez.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a helytelen adatokat a lehető legrövidebb idő alatt helyesbítjük vagy töröljük.

Az adatokat csak korlátozott ideig tároljuk, ha már nincs szükség a tárolásukra, akkor töröljük vagy szükség szerint anonimizáljuk azokat.

Szolgáltatásaink csak 14. életévét betöltött személyektől gyűjt adatokat. Ha 14 év alatti a személy akkor az adatait csak szülői felügyeletet gyakorló hozzájárulásával kezeljük.

Felhívjuk a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési tevékenységeinket a következő táblázatban foglaltuk össze:

Foglalkoztatásból adódó adatkezelés
Kezelt adatok Jogalap Tárolás időtartama
foglalkoztatásból adódó adatok kezelése 1995.évi LXVI tv. A tv-ben meghatározottak szerint
Állás pályázatra való jelentkezésből adódó adatkezelés
Kezelt adatok Jogalap Tárolás Időtartama
álláspályázatban megadott személyes adatok, végzettségi adatok Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja) Az álláspályázat lezárásáig, vagy visszavonásáig
Panaszkezelés ellátás támogatása, szolgáltatás garantálása, elszámolása
Kezelt adatok Jogalap Tárolás időtartama
Vezetéknév, keresztnév, irányítószám
(titulus, város, ország, cím, email cím, telefon opcionális)
Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja) A panasz lezárásáig


Jegy, Bérlet és ajándékutalvány eladás, online webshop, Számlázás, a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása

Kezelt adatok Jogalap Tárolás időtartama
Számlázási név,
irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó
Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 8 év
Kamera használat a közösségi térben emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, vagyonvédelem; illetve ezekkel kapcsolatos jogsértések (csalások, visszaélések, egyéb bűncselekmények megelőzése, felderítése). A kamerák elhelyezkedése és vagy látótere
Kezelt adatok
Jogalap Tárolás időtartama
A kamera látóterébe belépő személyek képmása,
tanúsított magatartás esetlegesen személyazonosító okmányok
Adatkezelő jogos érdeke 30 nap
A honlap által használt cookie-k a honlap kényelmi használatának javítása
Kezelt adatok Jogalap Tárolás időtartama

A felhasználó által megnyitott oldalak, munkamenetek Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja) 365 nap
Közösségi médiákban való megjelenés, használataTáblázat címe
Kezelt adatok Jogalap Tárolás időtartama
a felhasználó által megadott email cím, név Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja) a visszavonás az internetes technológiákból adódóan, csak a vissszavonás napjától kezelt adatokra vonatkozik 365 nap
Hirlevélra való feliratkozás
Kezelt adatok Jogalap Tárolás időtartama
Vezetéknév, keresztnév, név, aktív e-mail cím Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja) visszavonásig

5. ALAPELVEK A SZENT ERZSÉBET MÓRAHALMI GYÓGYFÜRDŐ ADATKEZELÉSE SORÁN

Tisztelt Vendégeink!

 1. Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a 6782 Mórahalom, Szent László park 4. szám alatt található, Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő elektronikus megfigyelőrendszert működtet. Az intézmény elektronikus megfigyelőrendszereit a rendszergazdai feladatokat ellátó vállalkozó (Display Computer Kft.) és a fürdő közösen kezeli.
 2. A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő beltéri megfigyelő rendszert működtet. E rendszer használati szabályzata Magyarország Alaptörvénye, a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info tv.), a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban Mt.), valamint a 2005. évi CXXXIII. a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (továbbiakban Szv tv.) a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról
 3. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kamerák használatához kötődő adatkezelés a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő érdeke, melyet érdekmérlegeléssel bizonyít.
 4. A kezelt adatok köre: vendégek és munkavállalók kamerafelvételeken látszódó arcképmása, és egyéb személyes adatai.
 5. Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel.
 6. A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, érdekében használjuk. Az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében az érintett és feljogosított személyek tkinthetnek be a felvételekbe.
 • Az adatkezelés során jogszerűen járunk el, mivel betartjuk az Info tv. 4. § 1. és 2. bekezdés alapvető rendelkezéseit, ami a célhoz kötött és tisztességes adatkezelés elve.
 • A rögzített felvételeket főszabályként 30 munkanapig tároljuk, a felvétel tömöríthetőségétől függően.
 • A rögzített felvételeket a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő harmadik fél részére csak a törvényben meghatározott esetben (pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság részére) adja át.
 • A rögzített anyagokat kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi baleset esetében lehet visszanézni.
 • A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő igazolni tudja, hogy az általa alkalmazott belső megfigyelő rendszer összeegyeztethető az Info tv. 4. § 1. és 2. bekezdésében szereplő célhoz kötöttség elvvel, és érdekmérlegelés teszttel. A személyes adatok kizárólag meghatározott célból, jogi gyakorlás és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhetőek.
 • A kamerák látószögei csak célterületre irányulhatnak, így kizárólag saját tulajdont, vagy saját használatban lévő területet figyelünk meg.
 • Ha a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő vezetője kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság eljárást indított, és erről a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő vezetőjét határidőn belül tájékoztatta, a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő vezetője rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 30 napot.

7. A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő a rögzített felvételek visszanézésekor is szem előtt tartjuk az Info tv. alapelveit. Jogosultsággal az intézmény rendszergazdai feladatokat ellátó vállalkozó rendelkezik. A felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzítik. A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében az alábbiakban részletezett szervereken (Fürdő V meghajtó) tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.

8. Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásra vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

9. Kihelyezett kamerák helye, és megfigyelt terület:

 • Főbejárat:
 1. folyosó 1.
 2. pénztár 1.
 3. folyosó 2.
 4. előtér 1.
 5. előtér 2.
 6. kabin előtér 1
 7. folyosó 3.
 8. folyosó 4.
 9. pénztár 2.
 10. előtér 2.
 11. ruhatár 1.
 12. büfé
 13. folyosó 5.
 14. pénztár 2.
 15. előtér 4.
 16. előtér 5.
 17. főbejárat 1.
 18. pénztár 4.
 19. főbejárat 2.
 20. wellness pihenő
 21. pihenőtér 1.
 22. pihenőtér 2.
 23. pihenőtér 3.
 24. előtér 6.
 25. kabin előtér 2.
 26. pénztár 5.
 27. folyosó 6.
 28. előtér 7.
 29. ruhatár 2.
 30. pihenőtér 4.
 31. pihenőtér 5.
 32. pénztár 6.
 • Főépület:
 1. Összekötő épület emeleti pihenő lépcső
 2. Összekötő épület folyosó vége-gyógyászati átjáró
 3. Fedett gyermekpancsoló
 4. Parkoló-mentős beálló
 5. Főépület orvosi szoba ajtó felett-liftre néző
 6. Panzió átjáró felé néző
 7. Beltéri íves gyógymedence - Panzió átjáró felett
 8. Főépület 1.emelet folyosó-tortaterem, öltözők felé
 9. Főépület 1.emelet lift előtér
 10. Főépület műszakvezetői iroda előtti terület
 11. Főépület 2. emelet folyosó
 12. Tanuszoda bejárat felett
 13. Tanuszodai gyógymedence
 14. Főépület 2.emelet Sissy kávézó felé
 15. Panzió recepció
 16. Földszinti elektromos szekrény felett lépcső feljáró felé néző
 17. Kezelő helyiségek előtti tér (iszap, galván)
 18. Merülő medence
 19. Főépület pénztár bejárati ajtóra néző
 20. Beltéri súlyfürdő
 21. Beltéri íves gyógymedence-kijárati ajtó felett
 • Gyermekfürdő:
 1. Szauna recepció
 2. Csúszdaindító állás
 3. Csobbanó medence
 4. Folyosó 1.
 5. Folyosó 2.
 6. Úszómedence 1.
 7. Úszómedence 2.
 8. Úszómedence 1.
 9. Úszómedence 2.
 10. Kaland medence 1.
 11. Kaland medence 2.
 12. Kaland medence 3.
 13. Kaland medence 4.
 14. Relax medence
 15. Emeleti pihenő
 16. Relax pihenő
 17. Bejárat
 18. Szauna pihenő
 19. Szauna közlekedő
 20. Pihenő
 21. Park 1
 22. Park 2
 23. Műhely
 24. Csúszdaérkező 1.
 25. Csúszdaérkező 2.
 26. Csendes Wellness 1.
 27. Csendes Wellness 2.
 28. Csendes Wellness 3.
 29. Csendes Wellness 4.
 30. Csendes Wellness 5.
 • Nyári bejárat:
 1. Bejárat 1.
 2. Bejárat 2.
 3. Bejárat 3.
 4. Bejárat 4.
 5. Folyosó
 6. Ruhatár
 7. Rendezvény medence 1.
 8. Rendezvény medence 2.
 9. Pénztár

A kamerák látószögei csak célterületre irányulhatnak, így kizárólag saját tulajdont, vagy saját használatban lévő területet figyelünk meg.

6. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Adatkezelési tevékenységeink végzése közben mindent megteszünk annak érdekében, hogy adatai biztonságát megőrizzük. Ennek érdekében kiemelt célunk,

 • hogy adataihoz csak olyan munkatársaink és partnereink férjenek hozzá, akik tervezetten kaptak erre jogosultságot,
 • hogy megakadályozzuk személyes adatai jogosulatlan elérését, jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy jogosulatlan törlését,
 • hogy adatait pontosan őrizzük meg, kerülve az adatvesztést, probléma esetén pedig képesek legyünk az adatokat visszaállítani,
 • hogy egy esetlegesen előforduló adatvédelmi incidens esetén a hatóságok és az érintettek is mielőbb értesítést kapjanak.

Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő a kezelt adatok védelme érdekében a tudomány és a technológia állásának figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre az adatbiztonság garantálása érdekében, többek között:

 • Felelős megbízottjaink, munkatársaink legfrissebb biztonsági frissítéssel rendelkező operációs rendszereket és szoftvereket használnak feladataik végzése során.
 • E-mail kiszolgálónk Transport Layer Security (TLS) segítségével titkosítja a kommunikációt.
 • A biztonsági mentéseinket titkosítjuk.
 • A már nem szükséges személyes adatokat töröljük vagy statisztikai célokra történő felhasználás miatt anonimizáljuk.
 • Tárhelyszolgáltatónk szerverei biztonságos adatközpontban üzemelnek.

Biztonsági intézkedéseinket rendszeresen felülvizsgáljuk, a szükséges teendőket belső Biztonsági szabályzatunkban rögzítjük és munkatársaink mindig az aktuális szabályzattal összhangban végzik feladataikat. A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő a személyes adatokat a székhelyén található informatikai eszközein és szerverein tárolja.

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő az adatkezelés során megőrzi:

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

7. ADATOK TOVÁBBÍTÁSA ÉS ADATFELDOLGOZÓK

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő külső partnereknek nem továbbít adatokat.

8. HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő nem továbbítja az általa gyűjtött személyes adatokat az EU-kívüli harmadik országba. Ha mégis, akkor az érintett tájékoztatása mellett, szerződésben megköveteli a harmadik országbeli partnerétől, hogy az adatkezelésben feleljen meg az (EU) 2016/679 rendeletének.

9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Tájékoztatjuk, hogy Ön az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

9.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

9.2 Személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön írásban kérheti az általunk tárolt személyes adatainak a másolatát, akár az összeset, akár specifikusan adott ügylettel kapcsolatosan, feltéve, ha végzünk adatkezelést az Ön személyes adataival. A következő információkat is továbbítjuk az ön által kér módon, ha Ön hozzáférést kér az általunk kezelt személyes adataihoz:

 • az adatkezelés célját és jogalapját
 • az érintett személyes adatok kategóriáit
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük, vagy közölni fogjuk
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait
 • a további jogainak ismertetőjét (helyesbítés, törlés vagy korlátozás és tiltakozás)
 • felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának lehetőségét és módját

Ezeknek az információknak a birtokában Ön megtudhatja hogyan és miért használjuk az adatait, illetve megbizonyosodhat arról, hogy jogszerűen végezzük az adatkezelést.

9.3 Személyes adatok helyesbítése

Ha valamilyen adat hibásan szerepel adatbázisunkban vagy az Ön adataiban változás történt, akkor kérésére frissítjük az adatokat.

9.4 Személyes adatok törlése

Kérheti tőlünk, hogy töröljük az általunk tárolt személyes adatait. Kérésére töröljük, vagy anonimizáljuk az adatait, de csak akkor, ha már nincs szükség azokra abból a célból, ami miatt eredetileg gyűjtöttük, vagy nincs szükségünk azokra jogi kötelezettségeink teljesítéséhez.

9.5 Személyes adatok kezelésének korlátozása

A korlátozás azt jelenti, hogy a személyes adatait a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely uniós tagállam közérdekéből lehet kezelni. Kérheti tőlünk az adatai kezelésének korlátozását az alábbiak esetén:

 • ha vitatja az adatok pontosságát, akkor korlátozhatja az adatkezelést arra az időtartamra, amíg ellenőrizzük az adatok pontosságát
 • ha az adatkezelés jogellenes, de törlés helyett csak korlátozni szeretné az adatkezelést
 • ha nekünk már nincs szükségünk az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, akkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

9.6 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, például, ha az adatkezelésünk jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben személyes adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erőjű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.7 Adathordozhatóság

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, ha az adatkezelés jogalapja hozzájárulás vagy szerződés teljesítése és az adatkezelés automatizált módon történik.

9.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely önre nézve joghatással járna vagy önt, hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

9.9 Visszavonás joga

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja

10. JOGÉRVÉNYESÍTÉS PANASZ BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A jelen adatkezelésről élhet egyéb, jogszabályokban meghatározott jogaival, ha ilyenek léteznek az adatkezelő Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, elérhetőségein keresztül, írásban. Valamint jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. Továbbá fordulhat a lakóhelye szerinti bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, melynek elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.., Telefon: +36-1-3911400, Telefax: +36-1-3911410, Web: https://naih.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Online ügyindítás: https://naih.hu/online-uegyinditas.html


11. Melléklet: fogalmak

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

16. „tevékenységi központ”: a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni; b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;

17. „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

18. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

19. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;

20. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;

21. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

22. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

23. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

24. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

25. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

26. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

Az adatkezelési tájékoztató utolsó módosítása: 2021. 01. 29.

Irány a webshop